شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدBrenneria nigrifluens بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Brenneria nigrifluens

شانکر های پوسیدگی باکتریایی گردو

شانکرهای پوستی گردو بیماری های ثانویه ای هستند که به دنبال ضعیف شدن درخـت در اثـر تنشهـای محیطـی از جملـه سـطحی بـودن یـا فـشردگی خـاک، خـشکی، آبیـاری بـیش از حـد و پوسیدگیهای طوقه و ریشه ظاهر میشوند و حتـی درختـانی کـه از شـانکر بهبـود مـی یابنـد، اگـر مجدداً در معرض چنین تنشهایی قرار گیرند، شانکردار میشوند. به همـین دلیـل، شـناخت…

error: عدم امکان کپی مطالب