2016-10-19
بلایت گردو

بلایت باکتریایی گردو

نام دیگر بیماری: پوسیدگی مغز گردو، باکتریوز بیماری بلایت باکتریایی یکی از جدی ترین بیماری های برگ و میوه درخت گردو اسـت کـه بـــه خـــصوص در منـــاطق خنـــک و مرطـــوب بـــه شـــدت خـــسارتزا اســـت. عامـــل آن بـــاکتری Xanthomonas arboricola pv. juglandis است که فقـط بـه […]
error: عدم امکان کپی مطالب