شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدArmillaria mellea بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: Armillaria mellea

پوسیدگی قهوه ای ریشه

نام دیگر بیماری: پوسیدگی ریشه بلوط ، پوسیدگی بند کفشی ، پوسیدگی آرمیلاریایی پوسیدگی قهوه ای ریشه در سراسر جهان به ویـژه در منـاطق معتدلـه و حـاره ای گـسترش دارد. این بیماری توسط قارچ بازیدیومیـست Armillaria mellea (Vahl), Kummer Sensu Stricto معروف به قارچ عسلی ایجاد میشود. این قارچ متعلق به راسته قـارچهـای کلاهکـدار (اگاریکال) است و کلاهک آن پس…

error: عدم امکان کپی مطالب