شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدگیلاس بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: گیلاس

سیستم های تربیت گیلاس

سیستم های تربیت گیلاس   پیشگفتار احداث باغ میوه با هدف تجاري و اقتصادي، مـستلزم در نظـر گـرفتن عوامـل مختلـف در زمان کشت و سالهاي اولیه رشد درختان می باشد. بدون شک تربیت صحیح درختـان یکـی از مهمترین عوامل می باشد که می بایست توجه و دقت بیشتري نسبت به آن صورت گیرد. درختان میوه در صورتی که در شرایط…

error: عدم امکان کپی مطالب