شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدکودهای فسفاته بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: کودهای فسفاته

کود زیستی فسفاته بارور 2

کودهای زیستی ،بازگشت به طبیعت بشر از دیرهنگام به فکر جبران کمبود مواد غذایی خاکها با استفاده از کودهای آلی بقایای گیاهی و فضولات حیوانی بوده است. اما چون تولید مقادیر زیاد این کودها به آسانی ممکن نبوده و انسان قادر به کنترل مشکلات بهداشتی ( گسترش بیماریهای مشترک انسان و حیوان ) نبود ، به نسل دوم کودها یعنی…

error: عدم امکان کپی مطالب