شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدکنترل پوسیدگی در باغات بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: کنترل پوسیدگی در باغات

پوسیدگی چوب

بافتهای نرم، اسفنجی، ترک دار یا حفرات بـاز در تنـه و شـاخه انـواعی از پوسـیدگی چـوب هستند که توسط گونه های متنوعی از قارچ های ناقص، آسکومیست و به خـصوص بازیدیومیـست هــا ایجــاد مــی شــوند. مهــمتــرین بازیدیومیــست هــای پوســاننده چــوب متعلــق بــه جــنس هـــای  Phellinus, Ganoderma, Chondrostereum, Peniophora, Lenzites, Pleurotus, Schizophyllum و Trametes Heterobasidium (Fomes), Polyporus, Inonotus, Laetiporus,  هستند. قارچهای…

  • خانه
  • کنترل پوسیدگی در باغات
error: عدم امکان کپی مطالب