شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدکنترل شته خالدار بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: کنترل شته خالدار

شته خالدار بید , Tuberolachnus salignus

شته خالدار بید , Tuberolachnus salignus Latin name:Tuberolachnus salignus  Order:Homoptera  Family: Lachnidae مناطق انتشار : تمام مناطق کشور اهمیت اقتصادی :زیاد شکل شناسی: این شته بزرگ به طول 8-10 میلیمتر، قهوه ای رنگ و پوشـیده از مـو می باشـد. پشـت بـدن حشره غده برجسته مخروطی شکلی وجود دارد که آن را از شته های دیگر متمـایز مـیسـازد و از طرفی…

error: عدم امکان کپی مطالب