شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدکاشت خرما بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: کاشت خرما

آشنایی با شرایط کاشت خرما

آشنایی با شرایط کاشت خرما مقدمه خرما بــه عنــوان دومیــن محصــول باغــی کشــور، بــا توليــد يــک ميليــون تن در ســال، در 15 اســتان کشــت مي‌شــود. دو ســوم خرمای تولیــدی کشــور مربــوط بــه پنــج اســتان کرمــان، خوزســتان، سيســتان و بلوچســتان، بوشــهر و هرمــزگان اســت. ایــن میــزان تولیــد، ایــران را در رتبــه چهــارم تولیــد خرمای جهــان قــرارداده اســت. ایــران 15 درصــد خرمای…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها