شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمقالات تحقیقی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مقالات تحقیقی

بهداشت کشاورزی

طرح بهداشت كشاورزي صنعت كشاورزي يكي از بخش هاي مهم وبا ارزش هر جامعه است ودرصد زيادي از شاغلين دراين بخش فعاليت دارندوتقريبا“ از مشاغل پايه جهت تامين غذااست. با توسعه بخش كشاورزي وورود تكنولوژي جهت بهره برداري مطلوبتر وتوليد اقتصادي تر به تبع عوامل زيان آور متعددي وارد اين بخش از محيط كار شده است.وهمين امر باعث شده كه…

error: عدم امکان کپی مطالب