شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمدیریت تغذیه انگور بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مدیریت تغذیه انگور

مدیریت تغذیه انگور ( قسمت دوم )

تغذیه انگور ( قسمت اول ) را در اینجا مشاهده کنید     نیاز غذایی انگور براساس متوسط عملکرد در کشور و شرایط محیطی منطقه   آذربایجان شرقی   کمبود عناصر غذایی در خاک تاکستانها   بــه طــور کلــی میتــوان گفــت کــه در خــاک مناطــق زیــر کشــت انگــور در آذربایجــان، کمبــود عناصر ، کربــن آلــی، فســفر، آهــن و تــا حــدودی…

error: عدم امکان کپی مطالب