شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمدیریت بیماریهای گردو بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مدیریت بیماریهای گردو

خشکیدگی شاخه گردو

بیماری خشکیدگی شاخه گردو خشکیدگی شاخه گردو نوعی بیماری مزمن قارچی در درخت گردو است که به دلیـل گرمـا دوسـت بــودن قــارچ عامــل آن، در تابــستان شــایع مــیشــود. عامــل ایــن بیمــاری قــارچ اسکومیــست Hendersonula toruloidea (Nattrassia magniferae H et. P. syd) اسـت کـــــه عـــــلاوه بـــــر گـــــردو، بـــــه درختـــــان بـــــادام، دانـــــه دار (ســـــیب)، هـــــسته دار (زردآلو و هلو)، دانه ریز (انجیر، انگور)، مرکبات…

سرخشکیدگی سیتوسپورایی گردو

سرخشکیدگی سیتوسپورایی گردو نام دیگر بیماری: فتیله نارنجی سرخــشکیدگی سیتوســپورایی گــردو توســط قــارچ اسکومیــستی کــه فــرم غیــر جنــسی آن Cytospora pp. و Leucocytospora spp. و جنــــسی آن Valsa spp. و Leucostoma spp. نام دارند، ایجاد می شود اما از آنجایی که فرم غیر جنـسی آن در طبیعـت شایع است، تحت عنوان سرخشکیدگی سیتوسپورایی نامیـده مـیشـود. گونـه هـای مختلـف جـنس سیتوسپورا…

  • خانه
  • مدیریت بیماریهای گردو
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها