شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمبارزه با آفات درختان فضای سبز بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مبارزه با آفات درختان فضای سبز

لیسه بید , Yponomeuta rorellus

لیسه بید Hyponomeuta rorellus = Yponomeuta rorellus  (Lep. Yponomelltidae) بیان مساله سازمان پارکها و فضاي سبز تهران به طور چشم گیر،گونه هاي مختلف بید را در فضاي سبز شهري وارد کرده ، و به عنوان یک درخت اصلی در بزرگ راهها،به صورت مجتمع و یا تک درخت در پارکها و چمن ها مورد استفاده قرار گرفته است. با تمام زیباییهای ،گونه هاي…

  • خانه
  • مبارزه با آفات درختان فضای سبز