شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدفحلی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: فحلی

همزمان سازی فحلی از طریق هورمون تراپی

القاء و همزمان سازی فحلی از طریق هورمون تراپی مقدمه همزمان سازی فحلی ، از روش‌هـای مهـم افزایـش بازدهـی در تولید مثل گوسـفند و بز اسـت کـه از آن به‌عنـوان يكـي از ابزارهـا و شـاخص‌های مهـم ارتقـاء مديريتـی نـام می‌برند. افزايـش ميـزان بره‌زایـي، برنامه‌ريـزي بـرای جفت‌گيري‌هـاي كنترل‌شـده به‌منظور توسـعه‌ی اهـداف اصلاح نـژادي، توليـد بره‌هـاي هم‌سـن به‌منظـور تسـهيل امـر پروار‌بنـدي و…