شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسوسک پوستخوار میوه بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سوسک پوستخوار میوه

سوسک پوست خوار اسکولیت

سوسک پوست خوار اسکولیت یا سوسک پوستخوار میوه Ruguloscolytus mediterraneus Eggers (Col., Scolytidae) مشخصات حشره کامل کوچک به طول 1.5 تا 2.6 میلیمتر، رنگ آن از قهـوه ای تـا قهـوه ای تیره متغیر است . تخم ها بیضوی و سفید رنگ به طـول حـدود 0.5 میلیمتـر میباشند. لاروها سفید رنگ و بدون پا و خمیده اند. زیست شناسی این آفت…

error: عدم امکان کپی مطالب