شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسم بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سم

آلتو کومبی

سیپروکونازول + کاربندازیم Sc 42% فرمول شیمیایی : Algha_ (4-chlorophenyl) alpha ( 1-cyclopropylethyl)1H-1,2,4-triazole-1-ethanol methyl - 1H - benzimidazol - 2 yl- carbamate ماده موثر : 120 گرم سیپروکونازول + 300 گرم کاربندازیم در لیتر به عنوان قارچ کش با فرمولاسیون سوسپانسیون سمیت : mg/kg 2000 درجه سمیت : ضعیف دوره کارنس :21 روز آلتو کومبی قارچ کشی است سیستمیک که…

پروکلیم فیت

پروکلیم فیت Proclaim fit wg 50% مخلوطی از دو حشره کش قوی است که بسیاری از افات و به خضوص لارو پروانه ها را به خوبی کنترل مینماید.لاروکشی بسیار موثر است که اثر تماسی و گوارشی داشته و بهترین ابزار برای مدیریت کنترل مقاومت افات به حشره کش های رایج محسوب میشود . به صورت گرانول وتابل عرضه میشود و…

ناتیوو

  ناتیوو Nativo ناتیوو WG 75% ترکیبی از دو قارچ کش تبوکونازول %50 و تری فلوکسی استروبین %25 که نحوه تاثیرگذاری هریک به شرح زیر است : *- تبوکونازول به وسیله قسمتهای سبزینه گیاه جذب و به طرف بالای گیاه در آوند چوب حرکت می کند.مآنند سایر قارچکشهای گروه تریازول , تبوکونازول مانع از ساخت استرول قارچ عامل بیماری (…

error: عدم امکان کپی مطالب