شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسموم موثر بر علیه کرم خراط بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سموم موثر بر علیه کرم خراط

کرم خراط ( پروانه فری) Zeuzera pyrina

مدیریت تلفیقی کرم خراط ( پروانه فری ) ( Zeuzera pyrina L. ( Lep.: Cossidae پیش گفتار کرم خراط ( Zeuzera pyrina L. ( Lep.: Cossidae   یکی از مهمترین آفات چوبخـوار در کشـور مـا اسـت. خسـارت آفت از نیمه دوم دهه ۷۰ خورشیدی به دلیل بروز خشکسالیهای متـوالی رو بـه گسـترش نهـاد. خسـارت آفـت بـا نفـوذ لاروهـای سـن یـک…

  • خانه
  • سموم موثر بر علیه کرم خراط
error: عدم امکان کپی مطالب