شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسموم موثر بر علیه شانکر درختان بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سموم موثر بر علیه شانکر درختان

شانکر های پوسیدگی باکتریایی گردو

شانکرهای پوستی گردو بیماری های ثانویه ای هستند که به دنبال ضعیف شدن درخـت در اثـر تنشهـای محیطـی از جملـه سـطحی بـودن یـا فـشردگی خـاک، خـشکی، آبیـاری بـیش از حـد و پوسیدگیهای طوقه و ریشه ظاهر میشوند و حتـی درختـانی کـه از شـانکر بهبـود مـی یابنـد، اگـر مجدداً در معرض چنین تنشهایی قرار گیرند، شانکردار میشوند. به همـین دلیـل، شـناخت…

  • خانه
  • سموم موثر بر علیه شانکر درختان
error: عدم امکان کپی مطالب