شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسموم علفکش بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سموم علفکش

مدیریت علفهاي هرز در شالیزار

مقدمه: علف هاي هرز به دلیل استفاده از فضا،سایه اندازي روي زراعت، استفاده از آب عناصر غـذایی خـاك،میزبان بودن براي آفات و بیماري ها، فراهم نمودن محیط مناسب براي فعالیت عوامل بیماري زا و ایجـاد مشکلات فراوان در هنگام برداشت داراي اهمیت هستندو در بـین عوامـل خـسارت زا بـه محـصولات کشاورزي، علف هاي هرزهم کم اهمیت نیستند . بخصوص در…

error: عدم امکان کپی مطالب