شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدرگ سیاه بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: رگ سیاه

سفیده رگ سیاه

Aporia crataegi L (Lep. Pieridae) مشخصات عرض حشره با بالهای باز در مادهها 58 تا 66 میلی متر و در نرها 47 تا 52 میلـی متراست. بالهای جلویی و عقبی سفید و رگبالها سـیاه بـوده و شـاخک هـا سـنجاقی بهرنگ سیاه میباشند (شکل 38ـ.(4 در نرها آخرین مفصل شاخک ها و در مادهها چهار مفصل آخری سفید است. تخم گلابی…

error: عدم امکان کپی مطالب