شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروش کنترل بیماریهای گندم بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روش کنترل بیماریهای گندم

ویروس کوتولگی زرد جو و غلات

ویروس کوتولگی زرد جو Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV) و ویروس کوتولگی زرد غلات Cereal yellow dwarf virus (CYDV)   دو ویـروس مهـم Barley Yellow Dwarf Virus ( ویروس کوتولگی زرد جو ) و ( ویروس کوتولگی زرد غلات ) Cereal yellow dwarf virus گسترش جهانی داشته و مهمترین و گـسترده تـرین بیمـاری ویروسـی جو، گندم نان، دوروم، چاودار ترتیکاله،…

  • خانه
  • روش کنترل بیماریهای گندم
error: عدم امکان کپی مطالب