شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروش ایجاد خزانه برنج بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روش ایجاد خزانه برنج

خزانه برنج و تولید نشا شالی

آماده سازی خزانه برنج از صفر تا صد و تولید نشا شالی در آن خزانه برنج به قطعه زمین کوچکی گفته میشود که درداخل زمین اصلی یا خارج از مزرعـه قراردارد. از آنجائیکه بذور برنج در شرایط غرقابی توانایی جوانهزنـی را نخواهنـد داشـت. بنابراین جهت استفاده از حداکثر بـذور و داشـتن مزرعـه ای یـک دسـت ابتـدا بـذور را در فضای…

  • خانه
  • روش ایجاد خزانه برنج
error: عدم امکان کپی مطالب