شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروش السن بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روش السن

آزمون خاک

اطلاع از میزان مواد غذایی و حاصلخیزی خاک و همچنین شناسایی کمبود عناصر غذایی از عوامل مهم در کشاورزی نوین و پایدار است. ارزیابی و حاصلخیزی خاک، انتخاب کشت مناسب و مصرف متعادل کودهای شیمیایی و حیوانی سبب موفقیت در تولید بهینه محصوالت کشاورزی می شود. در این راستا از آزمون خاک به منظور تعیین مقدار عناصر غذایی قابل استفاده…

error: عدم امکان کپی مطالب