شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای کوددهی خیار بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای کوددهی خیار

مدیریت تغذیه خیار ( قسمت دوم )

کمبود عناصر غذایی کم مصرف کمبود منگنز: عمل منگنز در گیاه به مقدار زیادي به عمل آهن، مس، روي و آنزیمهاي کاتالیزوري مربوط میشود منگنز براي فتوسنتز، تنفس و جذب نیترات نیاز میباشد کمبود منگنز بیشتر در خاکهاي قلیایی و آهکی وجود دارد و در خاکهاي اسیدي قابلیت استفاده آن زیاد میباشد در برگهاي دچار کمبود منگنز رگبرگهاي وسط و…

error: عدم امکان کپی مطالب