شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای کنترل سن گندم بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای کنترل سن گندم

کنترل زیستی سن گندم در مکان های زمستان گذران

کنترل زیستی سن گندم در مکان های زمستان گذران چكیده   سن گندم یکی از مهمترین آفات غلات، بخصوص گندم و جو، در اکثر نقاط کشور ایران میباشد. هرسال برای کنترل این آفت سم پاشی می شود. یکی از روشهای کنترل این آفت کنترل بیولوژیکی در پناهگاه های زمستانه با استفاده از قارچ بووریا باسیانا می باشد. در این دستورالعمل…

  • خانه
  • روشهای کنترل سن گندم