شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای کنترل بیماری پوسیدگی طوقه برنج بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای کنترل بیماری پوسیدگی طوقه برنج

بیماری پوسیدگی طوقه برنج Gibberella fujikuroi

بیماری پوسیدگی طوقه برنج بیمـاری پوسیدگی طوقه برنج   Bakanae disease and Foot Rot  یکی از بیماریهای بذر زاد برنج است که از خزانه تـا شالیزار روی برنج دیده می شـود . پوسیدگی طوقه برنج اولـین بـار در سـال  ۱۸۲۸ از ژاپن گزارش گردیـد و در حـال حاضـر در تمـام منـاطق برنج کاری دنیا با نامهای مختلف پراکنده است در چین…

  • خانه
  • روشهای کنترل بیماری پوسیدگی طوقه برنج
error: عدم امکان کپی مطالب