شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای کنترل بیماریهای برنج بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای کنترل بیماریهای برنج

بیماری رگ نواری باکتریایی برگ برنج

بیماری رگ نواری باکتریایی برگ برنج Bactreial Leaf Streak     بیماری رگ نواری باکتریایی برگ برنج  با عامل باکتریایی Xanthomonas oryzae pv. Oryzicola (Xoc) یکی از بیماريهاي باکتریایی برنج بوده که در نواحی گرمسیري و نیمه گرمسیري آسیا، افریقا و استرالیا گسترش یافته اسـت. ایـن بیمـاري طـی فـصول خیلـی مرطوب وقتیکه میزان نیتروژن مصرفی بالا است اهمیت می یابد…

بیماری تانگرو برنج – Rice Tungro Disease

بیماری تانگرو برنج  (Rice Tungro Disease = RTD )     بیماری تانگرو برنج ( Rice Tungro Disease ) در کشورهاي جنـوب و جنـوب شـرق آسـیا پراکنـده شـده و بـه عنـوان محدودیت جدي براي تولید برنج محسوب میشـود. ایـن بیمـاري در اوایـل دهـه 1950 بـه عنوان بیماري کمبود مواد غذایی مطرح بود و منجر به اپیـدمیهـاي مـصیبت بـار در صـنعت تولید…

  • خانه
  • روشهای کنترل بیماریهای برنج
error: عدم امکان کپی مطالب