شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای مبارزه با سن بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای مبارزه با سن

سن پسته

راسته Hemiptera زیر راسته سنها یا ناجوربالان  (Heteroptera)   این دسته از آفات از دو راه به محصول خسارت وارد می سازند:   خسارت مستقیم:   براثر تغذیه سن پدید می آید واهمیت زیادی ندارد. خسارت غیرمستقیم:   تغذیه از دانه های پسته و ایجـاد نـوعی بیمـاری اسـت کـه درآن مغز دانه بر اثر تراکم اسپورهای قارچ عامل بیماری به…

error: عدم امکان کپی مطالب