شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای مبارزه با بوته میری بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای مبارزه با بوته میری

بوته میری در کدوئیان و مرگ گیاهچه در جالیز

بوته میری در کدوئیان و مرگ گیاهچه در جالیز بوته میری در کدوئیان : بوته میری در واقــع یــک نــام عمومــی بــرای تعــدادی از بیمــاری هــا بــا نشــانه هــای مشــابه اســـت کـــه گیاهــان جــوان را مـــورد تهاجــم قــرار داده و توســط چنــد قــارچ بیماریــزای خاکــزی ایجــاد مــی شــود. بیماری بوته میری جالیز به اســامی محلــی ســبز خشــک، داغ زدگــی و…

  • خانه
  • روشهای مبارزه با بوته میری
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها