شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای صحیح مصرف کود در چغندرقند بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای صحیح مصرف کود در چغندرقند

میزان و زمان مصرف کود نیتروژن در زراعت چغندرقند

مقدمه ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قـرار دارد و خـاک هـای ایـن منـاطق از لحـاظ نیتروژن فقیر است. از طرفی عمده مناطق چغندرکاری کشور در ایـن منـاطق قـرار دارد. بنابراین برای دستیابی به حداکثر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند، نیتروژن از مهـمتـرین عناصری است که باید به صورت کود به زمین اضافه شـود. بـا توجـه بـه مـوارد فـوق،…

  • خانه
  • روشهای صحیح مصرف کود در چغندرقند
error: عدم امکان کپی مطالب