شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای افزایش گل و میوه در مرکبات بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای افزایش گل و میوه در مرکبات

گلدهی و تشکیل میوه در مرکبات

گلدهی و تشکیل میوه در مرکبات   مقدمه در شرایط نیمه گرمسیری القای جوانه ها به گـلدهـی از طریـق دماهـای پـایین (سـرما) انجـام می شود که البته دمای آستانه برای ایجاد این تأثیر القایی هنوز بطور دقیـق مشـخص نشـده امـا تصـور می شود که مقدار آن در حدود ۱۹ درجه سانتی گراد باشد. در مناطق گرمسیری که سرمای القـاء کننـده…

  • خانه
  • روشهای افزایش گل و میوه در مرکبات
error: عدم امکان کپی مطالب