شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای آب دادن درختان مرکبات بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای آب دادن درختان مرکبات

مدیریت آبیاری باغ مرکبات

مدیریت آبیاری باغ مرکبات مقدمه آب جزء اصلی واکنشهای بیوشیمیایی در گیاه است و لذا وجود آن بـرای هـر گیـاهی ضروری است. آب در جذب عناصر غـذایی و تعـدیل دمـای خـاک و سـلولهـای گیـاهی جهت بهبود شرایط رشد و نمو گیاه نقش کلیدی دارد. رطوبـت در خـاک بـر تهویـه، دمـا، شوری خاک و رشد و سلامت ریشه های گیاهان تأثیر…

  • خانه
  • روشهای آب دادن درختان مرکبات
error: عدم امکان کپی مطالب