شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددم قهوه ای بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دم قهوه ای

پروانه دم قهوه ای

Euproctis chrysorrhoea L (Lep. :Lymantriidae)  مشخصات عرض پروانه با بالهای باز 25 تا 32 میلیمتر است. رنگ بالها در نرهـا و مـاده هـا سفید یکنواخت بوده و شکم در ماده ها قهوه ای و پوشـیده از کـرک هـای سـفید رنـگ است. در انتهای بدن ماده ها توده ای از کرکهای حنایی رنگ به چشم می خـورد . شکم در نرها…

error: عدم امکان کپی مطالب