شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددستورالعمل مدیریت بهینه تغذیه در درختان میوه مرکبات بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دستورالعمل مدیریت بهینه تغذیه در درختان میوه مرکبات

کوددهی درختان مرکبات بارده

کوددهی درختان مرکبات بارده کوددهی درختان مرکبات بارده تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کمی و کیفی محصول به شــمار میرود. در تغذیه گیاه نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس گیاه قرار بگیرد، بلکه ایجاد تعادل و رعایت نســبت میان همه عناصر غذایی اهمیت زیادی دارد، چراکه در حالت عدم تعــادل تغذیه ای،…

  • خانه
  • دستورالعمل مدیریت بهینه تغذیه در درختان میوه مرکبات
error: عدم امکان کپی مطالب