شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددستورالعمل مبارزه با زنبورهای مغز خوار پسته بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دستورالعمل مبارزه با زنبورهای مغز خوار پسته

زنبور سیاه مغزخوار پسته

مقدمه در مرحله لاروی گروههای مختلف راسته بالغشائیان (زنبورهـا)، دو رﮊیـم حشـره خـواری و گیـاه خواری دیده می شود. رﮊیم حشـره خـواری بـه دو صـورت انگلـی و شـکارگری منحصـر بـه زیـر راسـته زنبورهای ساقه دار می باشد که در مرحلـه لاروی از تخـم، لارو، شـفیره و حشـره کامـل حشـرات دیگـر تغذیه می کنند. این زیرراسته که ازنظر مبارزه بیولوﮊیک اهمیت…

  • خانه
  • دستورالعمل مبارزه با زنبورهای مغز خوار پسته
error: عدم امکان کپی مطالب