شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددستورالعمل مبارزه با جوندگان بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دستورالعمل مبارزه با جوندگان

تشی ( سیخور )

نشی ( گربه تیغی یا سیخور ) Hystrix indica kerr تشی یا گربه تیغی ( سیخور )( Hystrix indica kerr ) ، از بزرگترین جونـدگان ایـران اسـت. طـول آن در حـدود ۸۰ سانتیمتر و گاهی به یک متر میرسد. روی بدن آن از تیـغهـای بلنـد و نـوک تیـزی بـه رنگهای تیره و روشن پوشیده شده کـه در واقـع آلـت دفـاعی…

موش ورامین

موش ورامین Nesokia indica (Gray and Hardwicke) موش ورامین ( Nesokia indica ) جونده ای است با اندام متوسط که طول سـر و بـدن آن ۱۳٫۵ تـا ۲۰ سانتیمتر و طول دم ۹٫۵۰ تا ۱۳ سانتیمتر یعنی در حدود دو سوم طول بدن میباشـد. دم نسبتاً فلسی و موهای خیلی کم و ظریفـی روی آن دیـده مـیشـود . رنـگ بـدن عمـدتاً…

  • خانه
  • دستورالعمل مبارزه با جوندگان
error: عدم امکان کپی مطالب