شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددستورالعمل مبارزه با بلایت گردو بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دستورالعمل مبارزه با بلایت گردو

بلایت باکتریایی گردو

نام دیگر بیماری: پوسیدگی مغز گردو، باکتریوز بیماری بلایت باکتریایی یکی از جدی ترین بیماری های برگ و میوه درخت گردو اسـت کـه بـــه خـــصوص در منـــاطق خنـــک و مرطـــوب بـــه شـــدت خـــسارتزا اســـت. عامـــل آن بـــاکتری Xanthomonas arboricola pv. juglandis است که فقـط بـه جـنس جـوگلانس حملـه میکند. این بیماری نخستین بار در سال ۱۸۸۸ توسط Brittle Bank گزارش…

  • خانه
  • دستورالعمل مبارزه با بلایت گردو
error: عدم امکان کپی مطالب