شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددستورالعمل مبارزه با آفات خرما بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دستورالعمل مبارزه با آفات خرما

موریانه خرما

موریانه خرما Microcerotermes diversus Silvestri  (Isoptera: Termitidae) این حشره در تمام مناطق خرماخیز کشور پراکنده اسـت و بـه ریـشه، تنـه، سـاقه، دمبرگ ها و خوشه های خرما آسیب میرساند. درختان ضعیف خرما بیشتر مورد حملـه آن قرارمیگیرند. این آفت ابتدا تنه و ساقه را سوراخ کرده و سپس راهروهایی در جهت درازا و پهنای ساقه و تنه ساخته و به…

کنه گرد آلود خرما

کنه گرد آلود خرما ( کنه تار عنکبوتی خرما ، کنه آرد آلود خرما ) Oligonychus afrasiaticus   Paratetranychus afrasiaticus = (Tetranychidae) کنه گرد آلود خرما ( کنه تار عنکبوتی خرما ، کنه آرد آلود خرما ) به درختان خرما خسارت قابل توجهی وارد میکنـد . درتمـام مناطق خرماخیز جنوب فعالیت داشته و روی انواع واریته هـای مختلـف خرمـا زنـدگی…

  • خانه
  • دستورالعمل مبارزه با آفات خرما
error: عدم امکان کپی مطالب