شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددروگر برنج بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دروگر برنج

برداشت برنج و روش های خرمن کوبی شالی

برداشت برنج و روش های خرمن کوبی شالی     برداشت برنج   عملیات برداشت برنج از مراحل مهم و تعیین کننده در کشت و کار برنج محسوب مـی شـود. به طوري که توسعه روش مناسـب برداشـت نـه تنهـا باعـث کـاهش ضـایعات کمـی و کیفـی محصول می شود، بلکه تأثیر قابل ملاحظه بر کـاهش هزینـه تولیـد دارد.   ضـایعات کمـی…

error: عدم امکان کپی مطالب