شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدداشت و مراقیت از گردو بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: داشت و مراقیت از گردو

ﺑﻴﻤﺎﺭی ﻫﺎی ﮔﺮﺩﻭ‬ (قسمت دوم )

  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻼﻳﺖ ﮔﺮدو‬ ‫ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻼﻳﺖ ﮔﺮدو ﻛﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو ﻧﻴﺰ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﻜﻲ از ﺟﺪي ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري‬ ﻫﺎي ﺑﺮگ و ﻣﻴﻮه ﮔﺮدو اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺑﺎران، ﺷﺪﻳﺪاً ﺧﺴﺎرﺗﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎري ﻳـﻚ‬ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﻨـﺎم ‪ Xanthomonas arboricola pv. juglandis‬ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻓـﻮق ﻓﻘـﻂ در‬ﺟﻨﺲ ‪…

ﺑﻴﻤﺎﺭي ﻫﺎي ﮔﺮﺩﻭ‬ (قسمت اول )

‫ ‫آﻧﺘﺮاﻛﻨﻮز‬ ‫‬ ‫ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺮﮔـﻲ ﮔـﺮدو در ﻛـﺸﻮر اﻧﺘﺮاﻛﻨـﻮز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ )ﺷـﻜﻞ 7( ﻛـﻪ ﻓـﺮم ﺟﻨـﺴﻲ ﻗـﺎرچ‬ .‪ ، Marssonina juglandis (Lib.) Magn‬ﻋﺎﻣﻞ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﺘﺮاﻛﻨـﻮز ﮔـﺮدوي اﻳﺮاﻧـﻲ اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در ﺳـﺎل1815 از اروﭘﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﮔﺮدو ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺧـﺴﺎرت‬ ﺑﻴﻤﺎري در…

  • خانه
  • داشت و مراقیت از گردو
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها