شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدحفظ رطوبت خاک بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: حفظ رطوبت خاک

مالچ

تحلیلی بر روند کنترلی علفهای هرز مزارع و باغات گیاهان جالیزی با استفاده از مالچ های مختلف مقدمه یکی از اجزای توسعه پایدار، کشاورزی پایدار است که در برگیرنده اصلاحات مهمی شامل استفاده پایدار از منابع کشاورزی مانند آب، زمین، کودهای آلی وشیمیایی و جلوگیری و کنترل آلودگیهای محیطی و خسارت ناشی ازآنها میباشد و یکی از اهداف اصلی کشاورزی…

error: عدم امکان کپی مطالب