شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدتوصیه کودی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: توصیه کودی

نحوه نمونه برداری و توصیه صحیح کودی

نحوه نمونه برداری خاک ، آب و گیاه و توصیه صحیح کودی مقدمه استفاده علمی و اصولی از منابع آب و خاك، مستلزم افزایش شناخت و آگاهی نسبت به آنهاست. از طرفی با توجه به این که از مهمترین اهداف فعالیتهاي کشاورزي دستیابی به تولید حداکثر محصول در واحد سطح میباشد، استفاده صحیح و اصولی از کودهاي شیمیایی در جهت…

error: عدم امکان کپی مطالب