شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدتقسیم سلولی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: تقسیم سلولی

آلتو کومبی

سیپروکونازول + کاربندازیم Sc 42% فرمول شیمیایی : Algha_ (4-chlorophenyl) alpha ( 1-cyclopropylethyl)1H-1,2,4-triazole-1-ethanol methyl - 1H - benzimidazol - 2 yl- carbamate ماده موثر : 120 گرم سیپروکونازول + 300 گرم کاربندازیم در لیتر به عنوان قارچ کش با فرمولاسیون سوسپانسیون سمیت : mg/kg 2000 درجه سمیت : ضعیف دوره کارنس :21 روز آلتو کومبی قارچ کشی است سیستمیک که…

error: عدم امکان کپی مطالب