شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدتخم بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: تخم

پروانه تخم انگشتری

Malacosoma neustria L ( Lep.:Lasiocampidae)   مشخصات عرض پروانه با بالهای باز در نرها 22 تا 24 و در ماده ها 26 تـا 31 میلیمتراسـت. طول بدن در نرها 10 تا 12 و در ماده ها 13 تا 15 میلیمتراسـت. رنـگ عمـومی بـدن و بالها قهوه ای است .     نرها عموما تیره تر از حشرات مـاده مـیباشـند. بـال…

error: عدم امکان کپی مطالب