شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدبیماریهای خزانه برنج بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: بیماریهای خزانه برنج

خزانه برنج و تولید نشا شالی

آماده سازی خزانه برنج از صفر تا صد و تولید نشا شالی در آن خزانه برنج به قطعه زمین کوچکی گفته میشود که درداخل زمین اصلی یا خارج از مزرعـه قراردارد. از آنجائیکه بذور برنج در شرایط غرقابی توانایی جوانهزنـی را نخواهنـد داشـت. بنابراین جهت استفاده از حداکثر بـذور و داشـتن مزرعـه ای یـک دسـت ابتـدا بـذور را در فضای…

  • خانه
  • بیماریهای خزانه برنج
error: عدم امکان کپی مطالب