شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدبلاست بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: بلاست

ناتیوو

  ناتیوو Nativo ناتیوو WG 75% ترکیبی از دو قارچ کش تبوکونازول %50 و تری فلوکسی استروبین %25 که نحوه تاثیرگذاری هریک به شرح زیر است : *- تبوکونازول به وسیله قسمتهای سبزینه گیاه جذب و به طرف بالای گیاه در آوند چوب حرکت می کند.مآنند سایر قارچکشهای گروه تریازول , تبوکونازول مانع از ساخت استرول قارچ عامل بیماری (…

error: عدم امکان کپی مطالب