شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدبلاست برنج بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: بلاست برنج

بیماریهای برنج

بیماریهای مهم برنج بلاست برنج Rice blast عامل بیماری قارچP.oryzae) Pyricularia grisea ) با فرم جنسی Magnaporthe grisea از گروه آسکومیست است. سال 637 درچین آنرا تب برنج Rice fever می نامیدند. در ژاپن از حدود سال 1700 بیماری را می شناختند. در قرن نوزده عامل بیماری شناسایی و نامگذاری شد. فرم غیرجنسی قارچ خیلی مهم است. فرم جنسی قارچ…

error: عدم امکان کپی مطالب