شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجداکتینومیست بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: اکتینومیست

مکانیسم های مقاومت در گیاهان نسبت به بیماری های قارچی

انواع مقاومت های گیاهان در برابر بیمارگرها 1 - مقاومت غیر میزبانی 2 - مقاومت ظاهری 3 - مقاومت واقعی مقاومت حقیقی مقاومت نسبی،کمی،پرژنی یا افقی مقاومت مبتنی بر ژنهای R ، نژاد_اختصاصی ، تک ژنی یا عمودی مقاومت حقیقی یا سیتوپلاسمی دو مورد معروف از مقاومت سیتوپلاسمی : 1- مربوط به بیماری های بلایت جنوبی ذرت ناشی از Bipolaris…

error: عدم امکان کپی مطالب