شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجداصول کوددهی نهالهای مرکبات بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: اصول کوددهی نهالهای مرکبات

تغذیه درختان جوان مرکبات

دستورالعمل مصرف بهینه کود در درختان جوان مرکبات در شمال و جنوب ایران   کوددهی درختان جوان   بـرای توصیـه صحیح کـودی ( تعیین نوع، زمان و نحـوه مصرف کودهـا ) ، در گیاهان زراعی  اسـتفاده از نتایـج آزمـون خـاک، در باغهـای جوان درختان میوه ( سـالهای اول تا سـوم پس از  احـداث بـاغ ) نتایـج آزمـون خاک و اما…

  • خانه
  • اصول کوددهی نهالهای مرکبات
error: عدم امکان کپی مطالب