شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجداسکومیست بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: اسکومیست

پوسیدگی چوب

بافتهای نرم، اسفنجی، ترک دار یا حفرات بـاز در تنـه و شـاخه انـواعی از پوسـیدگی چـوب هستند که توسط گونه های متنوعی از قارچ های ناقص، آسکومیست و به خـصوص بازیدیومیـست هــا ایجــاد مــی شــوند. مهــمتــرین بازیدیومیــست هــای پوســاننده چــوب متعلــق بــه جــنس هـــای  Phellinus, Ganoderma, Chondrostereum, Peniophora, Lenzites, Pleurotus, Schizophyllum و Trametes Heterobasidium (Fomes), Polyporus, Inonotus, Laetiporus,  هستند. قارچهای…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها