شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدآنتوسیانین بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: آنتوسیانین

سبزی و سبزیکاری

مقدمه: تعريف سبزي: ســبزي به قســمتهاي مختلف قابــل خوردن گياهان علفــي اعم از برگ، دمبرگ، ســاقه، ميوه، گل، ريشــه، غنچه، دانه و ... و يا قســمتهاي زير زميني مانندغده، پياز و ... اطلاق ميگرددكه به صورت خام، پخته، خشك شده، پودر شده، يخ زده و يا كنسرو شده و يا به صورت فرآورده هايي به مصرف تغذيه انسان ميرسد .…

error: عدم امکان کپی مطالب